Język niegiętki. Szkice o polszczyźnie (refleksje po dwóch dekadach XXI stulecia)

Od wielu lat z wielkim zainteresowaniem i intelektualno-poznawczą satysfakcją śledzę dokonania naukowe dra Macieja Malinowskiego – tak jak wielkim szacunkiem darzę jego działalność publicystyczną na polu kultury języka, którą sam uprawiam od ponad 50 lat.

Teksty tego autora cieszą się dużą popularnością wśród czytelników, a na ich ustalenia często się powołują inni językoznawcy. Bo też odznaczają się one bezdyskusyjną merytoryczną kompetencją, rozległym zapleczem erudycyjnym, klarownością wywodu, wreszcie — co najważniejsze — klasą stylistyczną, czyli potoczystym, pięknym językiem, atrakcyjnym dla każdego odbiorcy. A powstało już ich tyle, że od dawna zasługiwały na utrwalające je książkowe kompendium, przeciwdziałające nieuchronnej ulotności artykułów prasowych. Dlatego z ogromną radością witam przygotowane do edycji książkowej dwa tomy zatytułowane Język niegiętki. Szkice o polszczyźnie (refleksje po dwóch dekadach XXI stulecia).

Ich zawartość ściśle przylega do podtytułu Refleksje po dwóch dekadach. Tak, z pełnym przekonaniem stwierdzam, że dr Maciej Malinowski ogarnął swym zasięgiem badawczym najważniejsze zjawiska leksykalne dwu pierwszych dekad naszego wieku. — Najważniejsze, bo zarazem najbardziej nośne społecznie, głośne medialnie, kontrowersyjne, sprawiające poprawnościowe kłopoty, wywołujące zaburzenia komunikacyjne. Ten poznawczo-dydaktyczny walor recenzowanej książki jest jej największą wartością.
[…]
Książka spełnia wszystkie wymagania dzieła naukowego w ujęciu popularnym, przeznaczonym do szerokiego kręgu odbiorców. Jako recenzent na ten szeroki odbiór bardzo liczę, bo książka w pełni na niego zasługuje.

Merytoryczna ocena tejże całości – tak jak w wypadku tomu l Języka niegiętkiego. Szkiców o polszczyźnie (rozważań po dwóch dekadach XXI stulecia) autorstwa Macieja Malinowskiego – nie budzi żadnych moich zastrzeżeń. Bardzo wysoko oceniam językoznawcze kompetencje autora, jego erudycję, tok poszczególnych wywodów, zawierających niezbędny bagaż erudycyjny, ale podanych przystępnie, klarownie, a i dowcipnie, co nie jest bez znaczenia dla opracowań popularnonaukowych, przeznaczonych dla szerszego kręgu czytelników.

Co najważniejsze zaś – niezwykle trafny jest dobór tematów we wszystkich rozdziałach książki. Obejmuje on swym zakresem rzeczywiście najbardziej newralgiczne, dyskusyjne i aktualne problemy poprawnościowo-komunikacyjne współczesnych Polaków, co z pełną odpowiedzialnością stwierdzam jako osoba od ponad pięćdziesięciu lat mająca wgląd w stan świadomości językowej naszego społeczeństwa.

Odnoszę te słowa do absolutnej większości zagadnień – takich chociażby, jak: drzewo – drewno, ubogacać, frajer, facet, zadziać się, współpracownica, dowcipas, sort, grillowanie, milenialsi, smog, biun/va, spolegliwy, cudzysłów, postacie – postaci, włączyć – włączać, tata, śmiali się, być zaopiekowanym, procent, konopie, ogórek, mecz, okres czasu, tę, innym razem, odnośnie do czegoś, mnie – mi, przy pomocy – za pomocą, proszę pani- proszę panią, wykupywać, m/eć – mielić, oparty na czymś, kisiel, dzień dzisiejszy, Bogiem a prawdą, kamień węgielny, gęsi język, prawem kaduka, pisz na Berdyczów, ruski miesiąc, zbić z pantałyku, Bruno – Iwo – Leo, Piłsudski, w Wiedniu, moskwianin, ulica Święty Marcin, Pjongczang, Westerplatte, nauka, boisko, Murzasichle, Giedroyc – Giedroyc, dorzynanie watahy, jakby, witam.

Z tymi właśnie dylematami użytkownik polszczyzny obcuje na co dzień, to one są stałym powodem poprawnościowych rozterek, a i źródłem historycznojęzykowych poszukiwań, w których pomocą służą takie opracowania, jak to recenzowane.

Recenzent naukowy:
prof. dr hab. Jan Miodek
Copyright @ Maciej Malinowski, Katowice 2019

Redakcja językowa, adiustacja tekstu:
Zespół

Korekta:
Wojciech Bąk
Jacek Szustakowski

Layout, opracowanie graficzne, projekt okładki, przygotowanie do druku:
Joanna Sroka

Publikacja dofinansowana przez
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wydawca:
„Śląsk” sp. z o.o.
Wydawnictwo Naukowe
ul. Juliusza Ligonia 7
40-036 Katowice

Skomentuj

Scroll to Top