O autorze

Maciej Malinowski
Maciej Malinowski

Maciej Malinowski jest doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (specjalność: językoznawstwo polskie). Do 28 września 2021 r. pracował na stanowisku profesora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Filologii Polskiej, Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej). Był także kierownikiem kursów dziennikarskich w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Od 1 października 2021 r. w wyniku wygranego konkursu został profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (Instytut Pedagogiczny), od 1 października 2022 r. Akademii Nauk Stosowanych w Nowych Sączu (Wydział Nauk Społecznych i Sztuki).

Stopień naukowy doktora habilitowanego nadano dr. Maciejowi Malinowskiemu Uchwałą komisji habilitacyjnej z 23 października 2019 r. powołanej przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów Naukowych w Warszawie oraz Uchwałą Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 21 listopada 2019 r.

Dr Maciej Malinowski przedstawił do oceny cykl jednotematycznych zakresowo monografii pn. Juryslingwistyka i inne problemy normatywne współczesnej polszczyzny, dotyczących szeroko pojętych zagadnień poprawnościowych w różnych obszarach języka.

W obydwu publikacjach zbadał, przeanalizował i przedstawił pod publiczny osąd rozmaite uchybienia językowe prawników i innych osób publicznie wypowiadających się na temat prawa (urzędników, polityków, dziennikarzy), a także wyjaśnił podłoże i przyczyny powstawania błędów oraz wskazał sposoby ich eliminowania.

Dr hab. prof. UP Maciej Malinowski prowadzi zajęcia z kultury języka polskiego, poprawności językowej w mass mediach, warsztatów redakcyjnych, redakcji i korekty tekstów prasowych, stylistyki tekstów prasowych, retoryki i genologii dziennikarskiej. Dawniej także  słownictwo współczesnego języka polskiego, analizę wystąpień publicznych, język współczesnej polityki i webwriting.

Do końca roku akad. 2020/2021 wykładał także na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na Wydziale Nauk Społecznych (kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna; przedmioty: kultura języka, retoryka dziennikarska i poradnik językowy dla zaawansowanych).

12 stycznia 2012 r. Maciej Malinowski obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach  (zatwierdzoną 17 stycznia 2012 r. przez Radę Wydziału UŚ ) pt. Ortografia polska od II połowy XVIII wieku do współczesności. Kodyfikacja, reformy, recepcja. Promotorem był prof. dr hab. Edward Polański, a recenzentami prof. dr hab. Małgorzata Kita (UŚ) i prof. dr hab. Jan Miodek

– Recenzowana rozprawa utwierdziła mnie w przekonaniu, że w Macieju Malinowskim mamy do czynienia z osobowością w pełni dojrzałą do pracy naukowej, ale także popularyzatorskiej, swoje przekonania prezentującą w sposób niezwykle precyzyjny i przekonujący. A wszystko to wyraża nasz doktorant językiem bardzo atrakcyjnym w odbiorze, naukowym a klarownym, wykwintnym a prostym, a to są walory dokonań na najwyższym poziomie. Za takie – zasługujące na wyróżnienie – uznaję jego „Ortografię polską od II połowy XVIII wieku do współczesności”. Powinna być ona bezwzględnie wydana w formie książkowej i stać się kompendium, do którego będą sięgać wszyscy historycy języka i jego normatywiści

(fragment recenzji prof. Jana Miodka)

Mistrz ortografii polskiej (z 1990 r., ogólnopolski konkurs pn. „Dyktando” w Katowicach), autor książek:

  • Mistrz polskiej ortografii pokazuje, jak trudna jest polszczyzna, i namawia językoznawców do… zmian w pisowni, (…) boby było lepiej [Wydawnictwo Promo, Kraków 2002]
  • Obcy język polski [Wydawnictwo Westa-Druk, Łódź 2003]
  • Co z tą polszczyzną? [Wydawnictwo Promo, Kraków 2007]
  • Ortografia polska. Kodyfikacja, reformy i zmiany pisowni (1830–2010) oraz jej recepcja [Wydawnictwo „Ekodruk”, Kraków 2018]
  • O większą poprawność tekstów prawniczych i nie tylko [Wydawnictwo „Ekodruk”, Kraków 2019];
  • Język niegiętki. Szkice o poprawnej polszczyźnie (refleksje po dwóch dekadach XXI w.), t. I i t. II [Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2019]
  • Kilka uwag na temat oboczności „nieśpieszno” (jak?) i „nie śpieszno” (komu?) w „Wielkim słowniku ortograficznym” PWN na tle odmiennych rozstrzygnięć normatywnych innych leksykonów [Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2021]
  • Polszczyzna, głuptasie! Dylematy poprawnościowe i ciekawostki [Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2021]
  • Ożeż ty!, polszczyzno. Wątpliwości użytkowników języka, wyjaśnienia lingwistyczne [Wydawnictwo „Księgarnia Akademicka”, Kraków 2022].

Maciej Malinowski  jest doświadczonym redaktorem i adiustatorem, absolwentem Podyplomowego Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1982 r.). Przez wiele lat dziennikarz („Tempo”), sekretarz redakcji („Głos Nowej Huty”) i zastępca sekretarza redakcji (dziennik „Czas Krakowski”), redaktor naczelny (miesięczniki „Refleks” i „Nafta & Gaz Biznes”).

Od 1996 roku do 2020 roku związany był z kwartalnikiem Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych „Casus”, w którym pełnił funkcję redaktora językowego i korektora.

Od 2002 roku współpracuje z ogólnopolskim tygodnikiem „Angora” wydawanym w Łodzi (redaguje tam dział Obcy język polski). Od 2003 roku do końca stycznia 2021 roku pisał tam (w „Angorce”) również teksty poprawnościowo-ciekawostkowe dla dzieci i młodzieży z cyklu Polszczyzna od ręki Pana Literki.

Poza polszczyzną interesuje się architekturą wnętrz, muzyką i modą. Lubi proste formy geometryczne przedmiotów i mebli, mocne, kontrastowe kolory, szkło i grę światła. Najchętniej odpoczywa przy muzyce soul, chillout i smooth jazz. Uwielbia (jak perypatetyk) spacery po zakamarkach starego Krakowa w interesującym towarzystwie i rozmowy na rozmaite tematy.

Publikacje Macieja Malinowskiego

Scroll to Top