StartO autorze

O autorze

Maciej Malinowski jest doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (specjalność: językoznawstwo polskie). Stopień ten został mu nadany Uchwałą komisji habilitacyjnej z 23 października 2019 r. powołanej przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów Naukowych w Warszawie oraz Uchwałą Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 21 listopada 2019 r.

Dr hab. Maciej Malinowski przedstawił do oceny cykl jednotematycznych zakresowo monografii pn. Juryslingwistyka i inne problemy normatywne współczesnej polszczyzny, dotyczących szeroko pojętych zagadnień poprawnościowych w różnych obszarach języka. W obydwu publikacjach zbadał, przeanalizował i przedstawił pod publiczny osąd rozmaite uchybienia językowe prawników i innych osób publicznie wypowiadających się na temat prawa (urzędników, polityków, dziennikarzy), a także wyjaśnił podłoże i przyczyny powstawania błędów oraz wskazał sposoby ich eliminowania.

Dr hab. Maciej Malinowski jest adiunktem ze stopniem doktora habilitowanego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej) i kierownikiem Kursów Dziennikarskich w Instytucie Filologii Polskiej  Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Prowadzi też wykłady na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na Wydziale Nauk Społecznych (kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna).

Praca doktorska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, obrona 12.01.2012 r. zatwierdzona przez Radę Wydziału 17.01.2012 r.) nt. Ortografia polska od II poł. XVIII wieku do współczesności. Kodyfikacja, reformy, recepcja; promotor prof. zw. dr hab. Edward Polański, recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Kita (UŚ) i prof. zw. dr hab. Jan Miodek (UWr).

– Recenzowana rozprawa utwierdziła mnie w przekonaniu, że w Macieju Malinowskim mamy do czynienia z osobowością w pełni dojrzałą do pracy naukowej, ale także popularyzatorskiej, swoje przekonania prezentującą w sposób niezwykle precyzyjny i przekonujący. A wszystko to wyraża nasz doktorant językiem bardzo atrakcyjnym w odbiorze, naukowym a klarownym, wykwintnym a prostym, a to są walory dokonań na najwyższym poziomie. Za takie – zasługujące na wyróżnienie – uznaję jego „Ortografię polską od II połowy XVIII wieku do współczesności”. Powinna być ona bezwzględnie wydana w formie książkowej i stać się kompendium, do którego będą sięgać wszyscy historycy języka i jego normatywiści

(fragment recenzji prof. Jana Miodka)

Mistrz ortografii polskiej (z 1990 r., ogólnopolski konkurs pn. „Dyktando” w Katowicach), autor książek:

  • Mistrz polskiej ortografii pokazuje, jak trudna jest polszczyzna, i namawia językoznawców do… zmian w pisowni (…) boby było lepiej [Wydawnictwo Promo, Kraków 2002];
  • Obcy język polski [Wydawnictwo Westa-Druk, Łódź 2003];
  • Co z tą polszczyzną? [Wydawnictwo Promo, Kraków 2007].
  • Ortografia polska. Kodyfikacja, reformy i zmiany pisowni (18302010) oraz jej recepcja [Wydawnictwo Ekodruk, Kraków 2018];
  • O większą poprawność tekstów prawniczych i nie tylko [Wydawnictwo Ekodruk, Kraków 2019];
  • Język niegiętki. Szkice o poprawnej polszczyźnie (refleksje po dwóch dekadach XXI w.), t. I i t. II [Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2019]

Maciej Malinowski  jest doświadczonym redaktorem i adiustatorem, absolwentem Podyplomowego Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1982 r.). Przez wiele lat dziennikarz, sekretarz redakcji („Głos Nowej Huty”) i zastępca sekretarza redakcji (dziennik „Czas Krakowski”), redaktor naczelny (miesięczniki „Refleks” i „Nafta & Gaz Biznes”). Od 1996 roku do dzisiaj związany z kwartalnikiem Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych „Casus”, a od 2002 roku z ogólnopolskim tygodnikiem „Angora” wydawanym w Łodzi (redaguje tam dział Obcy język polski).

Poza polszczyzną interesuje się architekturą wnętrz, muzyką i modą. Lubi proste formy geometryczne przedmiotów i mebli, mocne, kontrastowe kolory, szkło i grę światła. Najchętniej odpoczywa przy muzyce soul, chillout i smooth jazz. Uwielbia (jak perypatetyk) spacery po zakamarkach starego Krakowa w interesującym towarzystwie i rozmowy.

Publikacje Macieja Malinowskiego

Przewiń do góry