Stanisław Koziara

Książka Macieja Malinowskiego „Co z tą polszczyzną?” przynosi interesującą próbę opisu wielorakich zjawisk językowych odpowiednio, uporządkowanych tematycznie w postaci prawie dwustu krótkich pogadanek na tematy poprawnościowe, w zdecydowanej większości mających swój pierwodruk na łamach ogólnopolskiego tygodnika „Angora”.

Czytelnik znajdzie tu przystępne wyjaśnienie szeregu dylematów i zawiłości polszczyzny zasadzających się na niemal wszystkich jej płaszczyznach: fonetycznej, morfologicznej, fleksyjnej, składniowej, frazeologicznej, a także leksykalnej i semantycznej. Przyjęta konwencja „pogadankowa” w należyty sposób godzi klarowność i atrakcyjność poszczególnych wywodów z rzetelnością merytoryczną, znawstwem mechanizmów funkcjonowania języka oraz dociekliwością ich autora.Bezsprzecznym walorem pracy jest dbałość o stronę egzemplifikacyjną, poparta dobrze dobranymi przykładami. Analiza i wszechstronne dociekanie przyczyn najczęściej popełnianych błędów sąsiadują tu z umiejętnie wyważoną oceną i zaleceniami normatywnymi, czynionymi na podstawie najnowszych opracowań poprawnościowych. Tym samym książka „Co z tą polszczyzną?” Macieja Malinowskiego łączy w sobie funkcję przewodnika po zawiłościach mówionej i pisanej odmiany języka polskiego z rolą poradnika, który poprzez odsłonięcie źródeł i przyczyn owych dylematów przydaje wiedzy i uczy należytego posługiwania się słowem ojczystym.

Nie ulega wątpliwości, że zwarta publikacja tego zbioru dobrze przysłuży się popularyzacji wiedzy o rozlicznych meandrach polszczyzny w dobie jej dynamicznych przemian i wielorakich zagrożeń.

dr hab. Stanisław Koziara
profesor Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Scroll to Top