Koedukacyjny

Przymiotnik ten nie oznacza wszystkiego, co jest przeznaczone dla osób obojga płci…

Gdyby przeprowadzić krótki test i spytać dowolną grupę osób, jak rozumieją słowo koedukacyjny, z pewnością większość by odpowiedziała, że przymiotnik ten znaczy 'wspólny dla dziewcząt i chłopców’. Gdyby jednak zadać im drugie pytanie, tym razem o to, w jakich wyrażeniach możliwe jest użycie tego wyrazu, odpowiedzi mogłyby się okazać już nie tak satysfakcjonujące.

Nie wszyscy bowiem wiedzą, że rzeczownik koedukacja i przymiotnik koedukacyjny nie oznaczają w ogóle wszystkiego, co jest przeznaczone dla osób obojga płci, ale odnoszą się wyłącznie do wspólnego uczenia się, kształcenia.

Poprawnie więc mówimy o szkołach koedukacyjnych, czyli takich, w których pobierają naukę i dziewczęta, i chłopcy, o wychowawczych placówkach koedukacyjnych, a także o innych instytucjach kulturalno-oświatowych przeznaczonych dla niewiast i młodzieńców. Ktoś może zorganizować koedukacyjny obóz harcerski, gdyż uczy się tam młodzież wielu pożytecznych rzeczy, można chodzić do koedukacyjnej klasy w liceum, gdzie są także oddziały dla samych dziewcząt. Nonsensownie brzmią natomiast określenia koedukacyjna plaża, koedukacyjny szalet, koedukacyjna przymierzalnia w supermarkecie

Tak więc koniecznie trzeba zapamiętać (kto nie wie), że koedukacja, koedukacyjny to wyrazy, które odnoszą się jedynie do nauczania, wychowania młodzieży obojga płci. Widać to już po budowie rzeczownika koedukacja. Otóż powstał on ze złożenia słowa edukacja i cząstki łacińskiej co– (czyli 'razem z’). Istnieją w polszczyźnie inne tego typu rzeczowniki, np. koprodukcja to inaczej 'wspólna produkcja (niektórzy mówią błędnie kooprodukcja), koegzystencja 'współistnienie’ czy kooperacja 'współdziałanie, współpraca’.

MACIEJ MALINOWSKI

Scroll to Top