Najlepiej w ogóle zrezygnować z używania tego wyrażenia (a przede wszystkim niepoprawnego odnośnie czegoś) i posługiwać się czymś innym

 – Od dłuższego czasu spotykam się w mediach ze zwrotem, który moim zdaniem ma niewłaściwą konstrukcję. Mianowicie, większość osób pisze lub mówi „odnośnie do….” zamiast „w odniesieniu do….”.  Uczono mnie, że poprawnie jest „odnośnie czegoś….”, nie „odnośnie do czegoś…” , ale  „w odniesieniu do czegoś…”. Nie wiem, czy mam rację, jednak takie kaleczenie języka polskiego doprowadza mnie do wściekłości. Czemu ma służyć taka nowomoda? (e-mail nadesłany przez internautę).

Posługiwanie się przez dużą część użytkowników polszczyzny wyrażeniem odnośnie czegoś (np. sprawy, wydarzenia, spotkania) jest współcześnie tak częste, że jeśli zwróci się komuś uwagę, że należy mówić i pisać odnośnie do sprawy, odnośnie do wydarzenia, odnośnie do spotkania itp., ów ktoś nie dowierza. Przyimek do mocno niektórym osobom (właśnie internaucie) w tym połączeniu zgrzyta.

Tymczasem od wielu lat wszystkie słowniki i inne wydawnictwa poprawnościowe przestrzegają nas przed włączaniem do języka wyrażenia odnośnie czego, uznając je za zapożyczenie składniowe z języka rosyjskiego, dosłowne oddanie na gruncie polskim wyrazów относительно чегo.

Niekiedy przywołuje się jeszcze germanizm bezüglich i jego składnię, np. bezüglich der Preise (‘odnośnie cen’), bezüglich des Unfalls (‘odnośnie wypadków’), bezüglich die Tragödie (‘odnośnie tragedii’), a niekiedy galicyzm relativement à qqch (‘odnośnie czegoś’).

Korespondent nie bierze owych argumentów pod uwagę (zdaje się, że w ogóle o nich nie słyszał) i kwestionuje zalecenia w tym względzie leksykografów. Uważa przytoczony rusycyzm (germanizm, galicyzm) za właściwy, nie podoba mu się za to jego modyfikacja, to znaczy wkładanie między człony odnośnie i czegoś przyimka do.

Opowiadając się za mówieniem i pisaniem odnośnie czegoś, proponuje – jako sensowny synonim – określenie w odniesieniu do czegoś, które słusznie zawiera przyimek do. Mówi się przecież i pisze odnosić coś do czegoś (‘powiązać coś z czymś’), np. wszelkie problemy odnosiła do traumy w młodości, a także odnosić się do czegoś, np. zawsze z lekceważeniem odnosiła się do naszych pomysłów.

Jasne, proszę śmiało używać konstrukcji w odniesieniu do tego, w odniesieniu do tamtego, np. np. w odniesieniu do sprawy stwierdzam, że…; w odniesieniu do moich planów informuję, że…; w odniesieniu do zamierzonego celu dodam, że…

Unikajmy zaś mówienia czy pisania odnośnie tego, odnośnie tamtego.

Niewykluczone, że jakiś wpływ na popularność wyrażeń odnośnie sprawy, odnośnie pieniędzy, odnośnie naszych spraw itp. ma składnia przymiotnika odnośny (‘ten, o którego chodzi w danej sytuacji, do którego się nawiązuje’).

Ponieważ mówi się i pisze odnośna sprawa, odnośna sytuacja, odnośny przypadek itp., czyni się tak samo w konstrukcjach wyrazowych z przysłówkiem odnośnie (odnośnie sprawy, odnośnie sytuacji, odnośnie przypadku zakłócenia porządku).

Zapomina się jednak o tym, że przywołany przymiotnik w znaczeniu ‘mający odniesienie do czegoś’ zawsze występuje w towarzystwie przyimka do (np. odnośny do sprawy, odnośny do planów, odnośny do zamierzonego celu).

Skoro odnośny do czegoś, to także odnośnie do sprawy, odnośnie do planów, odnośnie do zamierzonego celu.

Jednym słowem, musi być odnośnie do czegoś, a nie: odnośnie czegoś.

A tak w ogóle to namawiam Państwa do zrezygnowania czasem z użycia omawianych wyrażeń (nie tylko wciąż błędnego odnośnie czegoś, ale też poprawnego odnośnie do czegoś). Można je śmiało zastąpić określeniami w związku z czymś; w stosunku do czegoś; jeśli o coś chodzi; co do tego; co się czegoś tyczy.

MACIEJ  MALINOWSKI

Skomentuj

Scroll to Top