Miesięczne Archiwum: Maj 2010

Pośliz(g)nąć się

Niewątpliwie formy z cząstką „-zn-” są wtórne, najprawdopodobniej powstały wskutek uproszczenia fonetycznego trudnej do wymówienia grupy spółgłosek „-zgn-”, co z czasem zostało zaaprobowane przez językoznawców i trafiło do pisowni

Obejrzeć i oglądnąć

Choć czasowniki „oglądnąć”, „zaglądnąć” i inne są regularnymi odpowiednikami dokonanymi czasowników niedokonanych „oglądać”, „zaglądać”, wciąż bywają w starannej polszczyźnie kwestionowane. Czas to zmienić…

Konopie, konopi (nie: konopii)

To rzeczownik rodzimy, którego temat kończy się miękką spółgłoską wargową, podlegający zasadom gramatyki historycznej w przeciwieństwie do wyrazów pochodzenia obcego „utopie” czy „kopie” mających w dopełniaczu dwa „ii”