Reasumować

Musimy przyjąć do wiadomości, że ów czasownik może dziś znaczyć ‘streszczać, podsumowywać’…