Exposé

To wyraz cytat, który musi być wymawiany z akcentem na ostatniej sylabie i zapisywany z kreseczką „na Suwałki” nad „e”