Miesięczne Archiwum: Listopad 2002

Jak rozumieć słowo handicap?

Sztuczne wyrównanie szans w zawodach sportowych jest ułatwieniem dla jednego przeciwnika, a utrudnieniem dla drugiego. W tym momencie mogło się rozchwiać znaczenie omawianego wyrazu – uważa prof. Jan Miodek

„Angora” do językoznawców!

Z cząstką „-by” od wieków były problemy. Przed wojną zastanawiano się nad łączną pisownią „-by” z takimi nawet wyrazami, jak „możnaby”, „bardzoby”, „jakiby”, „którzyby”

Halifaksu czy Halifaxu?

Rada Języka Polskiego PAN zaleciła, by w nowych słownikach i innych wydawnictwach znalazły się jedynie formy z końcówkami „ksu”, ksowi, „ksem”, „o ksie”.

Dlaczego biznesplan, ale: biznes partner?

Stanowisko w kwestii odmiennej pisowni przywołanych wyrażeń tłumaczy się tym, iż „biznes partner „jest zapożyczeniem składniowym, z formalnego punktu widzenia związkiem dwóch wyrazów: przydawki wyrażonej rzeczownikiem i rzeczownika, z których tylko wyraz nadrzędny jest...